Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb obchodnou spoločnosťou

Full life s.r.o.
Ostredková 11, 821 02 Bratislava-Ružinov

Touto cestou si Vás dovoľujeme stručne informovať o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb.
Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane ich názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov dotknutých osôb.


Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb je obchodná spoločnosť Full life s.r.o., so sídlom Ostredková 11, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 568 488, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 95216/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

2. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.


Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb na základe vopred udeleného súhlasu:

O udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je prevádzkovateľ povinný požiadať dotknutú osobu v prípade ak spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby nie je založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) až f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a/alebo na základe § 13 ods. 1 písm. b) až f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb bez vopred udeleného súhlasu:

Bez súhlasu dotknutej osoby môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na základe nasledujúcich právnych titulov:
a) plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na základe žiadosti dotknutej osoby;
b) ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa;
c) plnenie povinnosti vyplývajúcej priamo zo zákona.

3. Rozsah spracovania osobných údajov.


Prevádzkovateľ spracováva nasledujúce osobné údaje dotknutej osoby:
− identifikačné a kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy dotknutej osoby);
− údaje o produktoch, ktoré si dotknutá osoba zakúpila, príp. o službách resp. zariadeniach, ktoré boli dotknutej osobe poskytnuté;
− údaje zo vzájomnej komunikácie s dotknutou osobou (bez ohľadu na to, čo komunikácia s dotknutou osobou prebiehala osobne, písomne, telefonicky, e–mailom a/alebo iným spôsobom);
− platobné údaje dotknutej osoby;

4. Zdroj získavania osobných údajov dotknutej osoby.


Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na účely špecifikované v bode 2. tejto informácie pochádzajú výhradne od dotknutej osoby, teda sú to vlastne údaje, ktoré nám dotknutá osoba poskytla napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy.

5. Príjemca osobných údajov dotknutej osoby


V odôvodnených prípadoch a výlučne v nevyhnutnom a/alebo uvedenom rozsahu odovzdá prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby týmto kategóriám príjemcov, a to:
− zmluvným partnerom prevádzkovateľa, ktorých prevádzkovateľ potrebuje na bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb;
− iným subjektom v prípadoch, kedy prevádzkovateľovi povinnosť na poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby ukladajú právne predpisy a/alebo ak je to potrebné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľ (napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní atď.);

6. Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov.


Pri spracovaní osobných údajov disponuje dotknutá osoba s nasledovnými právami:
− Právo na prístup k informácií o spracovaní osobných údajov dotknutej osoby;
− Právo na opravu spracovaných osobných údajov;
− Právo na výmaz spracovávaných osobných údajov;
− Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
− Právo na prenosnosť osobných údajov;
− Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
− Právo namietať spracovanie osobných údajov;
− Právo podať sťažnosť týkajúcu sa nesprávneho spracovania osobných údajov, a to konkrétne na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https://www.dataprotection.gov.sk/

7. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov
dotknutej osoby.


Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutej osoby sú bližšie upravené v Informačnom memorande o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Full life s.r.o., so sídlom Ostredková 11, 821 02 Bratislava-Ružinov dostupnom na www.katarinahavlikova.sk.