Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Full life s.r.o., so sídlom Ostredková 11, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 568 488, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 95216/B (ďalej aj ako „Full life s.r.o.“), ako Poskytovateľom a druhou stranou ako objednávateľom.

2. Spoločnosť Full life s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky a e-shopu www.katarinahavlikova.sk.

3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Vymedzenie pojmov


1. Poskytovateľ – spoločnosť Full life s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy koná v rámci svojho predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri, a teda koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Objednávateľ – fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorá si objednáva službu od poskytovateľa, pričom pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Objednávka – právny úkon objednávateľa vykonaný prostredníctvom e-shopu resp. internetovej stránky www.katarinahavlikova.sk, na základe ktorého si objednávateľ objednáva službu od poskytovateľa v súlade s aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa v čase vytvorenia a odoslania objednávky.

4. Zmluva – zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

5. E-shop - je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb.

6. Služba – online kurz alebo prezenčný kurz bližšie špecifikovaný na www.katarinahavlikova.sk

III. Uzatvorenie zmluvy


1. Objednávateľ si prostredníctvom e-shopu alebo internetovej stránky www.katarinahavlikova.sk objednáva od poskytovateľa službu v súlade aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa platných v čase vytvorenia a odoslania objednávky objednávateľa poskytovateľovi.

2. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke pravdivo uviesť svoje kontaktné údaje, a to najmä, nie však výlučne: meno a priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt a emailový kontakt, ako aj všetky ďalšie údaje požadované poskytovateľom.

3. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke špecifikovať službu podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa.

4. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke určiť spôsob platby za objednanú službu.

5. V prípade, ak nebude objednávka objednávateľa obsahovať všetky údaje podľa týchto VOP, bude táto objednávka považovaná za neúplnú a poskytovateľ nie je povinný na ňu prihliadať.

6. Objednávka objednávateľa odoslaná poskytovateľovi prostredníctvom e-shopu alebo internetovej stránky www.katarinahavlikova.sk predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Objednávka je pre objednávateľa záväzná.

7. Poskytovateľ je oprávnený prijať objednávku objednávateľa, ktorá obsahuje všetky údaje podľa týchto VOP.

8. Poskytovateľ je oprávnený potvrdiť prijatie objednávky objednávateľa, a to prostredníctvom emailovej správy. Potvrdením o prijatí objednávky nie je automatická emailová správa o odoslaní a/alebo zaregistrovaní objednávky objednávateľa.

9. Potvrdením o prijatí objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdením o prijatí objednávky.

10. V prípade, ak nie je v možnostiach poskytovateľa dodať objednávateľovi službu uvedenú v objednávke, a to z akéhokoľvek dôvodu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, a to telefonicky alebo emailom.

11. Poskytovateľ uvedie v potvrdení o prijatí objednávky najmä nie však výlučne:
a) špecifikáciu služby,
b) cenu za službu,
c) spôsob platby,
d) ďalšie údaje.

IV. Podmienky dodania služby


1. Poskytovateľ dodá objednávateľovi službu spôsobom uvedeným v potvrdení o prijatí objednávky.

2. Poskytovateľ dodá službu objednávateľovi v lehote uvedenej v potvrdení o prijatí objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že lehota na dodanie službu uvedená v potvrdení o prijatí objednávky je iba približná, pričom nie je pre predávajúceho záväzná.

3. Poskytovateľ dodá objednávateľovi službu až po uhradení ceny za službu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za službu na účet poskytovateľa.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie s dodaním služby z dôvodu vyššej moci a/alebo z dôvodu, že omeškanie spôsobila tretia osoba.

5. Poskytovateľ doručí objednávateľovi faktúru za dodanú službu.

6. Poskytovateľ nie je povinný dodať službu objednávateľovi skôr, ako objednávateľ uhradí poskytovateľovi celkovú cenu na základe zmluvy za objednanú službu.

V. Platobné podmienky


1. Cena služby je určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Full life s.r.o.. Aktuálny cenník služby je dostupný na webovej stránke spoločnosti www.katarinahavlikova.sk.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne znížiť a/alebo zvýšiť celkovú cenu služby -, a to aj po potvrdení o prijatí objednávky, v prípade zvýšenia cien od svojich dodávateľov, zmeny DPH, zmeny cla a poplatkov a iných. Poskytovateľ bude objednávateľa o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne cez email a na svojej webovej stránke www.katarinahavlikova.sk a navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie. V danom prípade je pre objednávateľa záväzná cena uvedená vo faktúre.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za službu spôsobom určeným v objednávke, ak sa s poskytovateľom nedohodne inak.

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa


1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu objednávateľovi riadne a včas.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu v požadovanej kvalite.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi za službu faktúru vzťahujúcu sa k službe.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi spolu so službou poučenie o možnosti objednávateľa ako spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi spolu so službou vzorový formulár na využitie práva na odstúpenie od zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, ak nebola služba dodaná riadne a včas, oznámiť emailom poskytovateľovi alebo na www.katarinahavlikova.sk.

7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za službu cenu v plnej výške.

8. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom poskytnutia služby poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä v rozsahu:
• uviesť pravdivé a úplné údaje v objednávke,
• zúčastniť sa kurzu, a to online alebo prezenčne v zmysle pokynov poskytovateľa.

9. Objednávateľ, ktorý si objednal službu je povinný využiť túto službu najneskôr v lehote uvedenej v potvrdení objednávky a/alebo v lehote určenej poskytovateľom. Márnym uplynutím lehoty špecifikovanej v tomto bode zaniká objednávateľovi nárok na absolvovanie resp. zúčastnenie sa služby a objednávateľ nemá nárok na vrátenie odplaty za služby s čím objednávateľ vyjadruje svoj súhlas.

10. Poskytovateľ dodáva objednávateľovi službu v obvyklej kvalite. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku - dodať službu, použiť tretie osoby.

11. Poskytovateľ nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu objednávateľa.

12. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poučenie o možnosti objednávateľa o odstúpení od zmluvy je zverejnené na webovej stránke www.katarinahavlikova.sk.

13. Objednávateľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať všetku dokumentáciu – originálom, ktorá mu bola doručená späť poskytovateľovi, a to najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia od odstúpenia.

14. Objednávateľ nie je oprávnený službu ďalej predávať či distribuovať akýmkoľvek tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa. Služby je chránená v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva výlučne poskytovateľ.

15. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa službu alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci služby:
• použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.),
• zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania,
• poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou.
V prípade porušenia záväzku objednávateľa podľa tohto bodu vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 1 000 €, a to za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody popri zmluvnej pokute v celom rozsahu.

16. Poskytovateľ je oprávnený od uzatvorenej zmluvy ihneď odstúpiť v prípade, ak:
• objednávateľ uvedie nepravdivé údaje v objednávke,
• personálne, technické alebo organizačné kapacity poskytovateľa nebudú umožňovať poskytovateľovi dodať službu objednávateľovi,
• objednávateľ neuhradí cenu za službu v lehote jej splatnosti.

VII. Reklamačné podmienky


1. Objednávateľ je povinný uplatniť si u poskytovateľa o vady služby (ďalej aj ako „reklamácia“).

2. Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vady služby bezodkladne po ich zistení.

3. Poskytovateľ potvrdí prijatie reklamácie a vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby v primeranej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia poskytovateľovi. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané objednávateľovi písomne.

4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená plná suma za službu.

5. Objednávateľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@katarinahavlikova.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ ako spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a poskytovateľom, vyplývajúceho z (spotrebiteľskej) zmluvy alebo súvisiaceho so (spotrebiteľskou) zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Ochrana osobných údajov


1. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané poskytovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov s v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto VOP, a to za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľovi jeho osobné údaje sprístupnil tretej osobe (zmluvným partnerom, prepravným spoločnostiam), a to výlučne za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať údaje objednávateľa, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Poskytovateľa. Tento súhlas je objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

IX. Záverečné ustanovenia


1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky objednávateľa a tieto sú prístupné na internetovej stránke poskytovateľa.

2. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.

3. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

4. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.09.2022.